Connect with us

Uncategorized

หญิง จุฬาลักษณ์ อดีตนักแสดง ยุค 90

Advertisement

“หญิง จุฬาลักษณ์” อดีตนักแสดง สาวส วยในช่วงยุค 90 เคยเล่นละครมามากมายเช่น ท อฝัน กับมาวิน ปี 2539, ดาวมังกร, เป็นต้น


อดีตสตาร์ “หญิง จุฬาลักษณ์ อิสมาโลน (กฤติยารัตน์)” หายหน้าจากวงการ บันเทิ งไ ปกว่า 10 ปี หาตัวแท บ ไม่เจอ
โดยหันไปทำงานเบื้องหลังในฐานะโปรดิวเซอร์และผู้กำกับภาพยนตร์ และยังไปทำห น้าที่ ภร ร ยๅเต็มตัวให้กับสามีชาวฝรั่งเศส “เดวิส อิสมาโลน”


ดูแลลูกสาวหน้าสวย “น้องแองจี้ ด.ญ. แองเจลิน่า อิสมาโลน” วัย 12 ปี ซึ่งกำ ลังฉาย แวว โดดเด่นไม่ แพ้ คุณแ ม่เลยทีเดียว
หญิง จุฬาลักษ ณ์ เผยสาเห ตุที่ห่าง หายจากหน้าจอ ไปกว่า 10 ปีว่า อยากใช้เวลาอยู่กับครอบครัว จึงตั้งใจไม่รั บงานเลย

Advertisement


คิดเสมอว่าหากอยา กสร้างค รอบ ครัวก็จำเป็นต้ องเลือก เดินหน้าอยู่กับค รอบครัว ให้มี ความสุ ข จากนั้นจึง เริ่มมาทำง านเบื้อ งหลัง
เพราะสามีเ ป็นผู้กำกับภา พยนตร์แอคชั่น โดยเ คยกำกับส่วน หนึ่งในภาพยน ตร์เรื่อง Fast and Furious 7พบรักที่กรุ ง เท พ เป็น หนังที่ มาถ่ายทำที่ ไ ท ย และนำไปออกที่ฝรั่งเศส จะดูแลทุกอย่าง ตั้งแต่ ทีมงานให้ใค รทำตำแห น่งไหน อาหาร ทุกอย่าง
ในปีหนึ่งก็จะหนังต่างประเทศห ลายเรื่องที่เข้า มา ถ่า ยทำ ใน บ้าน อย่างปีที่แ ล้วหญิงก็ทำ ให้ 4-5 เรื่อง


และถ้าช่ว งไ หนหญิงไม่ไ ด้เป็นโปรดิวเซอร์ ก็จะไปช่วยส ามีเวลามีถ่ายสเกลใหญ่ ส่วนตัวก่อนห น้านี้ก็เคยกำกับห นังมา 1 เรื่องและตอนนี้ก็เขียนบทเรื่องใหม่อยู่”
สำหรับการดูแลลูกสาว หญิง บอกว่า จะสอนลูกสาว 2 ภาษาทั้งอั ง กฤ ษ แล ะไ ท ย นอกจากนี้น ยังจะนำวั ฒนธรร มทั้ ง 2 ประเทศม าผสม ผสานกัน

Advertisement


ซึ่งปัจจุบันลูก สาวเพิ่ง หันมาขอเรียนแบบ โฮมสคูลเอ งที่บ้าน เพราะอยากจะมุ่งมั่นในกีฬาไอซ์สเก็ตที่ชื่นชอบ โดยมีเป้ าหมายอยู่ที่การแ ข่งขันโอ ลิมปิ ก ตนและสามี จึงพ ร้อมสนั บสนุนอย่างเต็ มที่


คุณแม่ คนส วย ยัง บอกด้วยว่า เลี้ยงลูก ให้กล้าที่จะแสดงคว ามคิดเห็นตั้งแต่เด็ก ชอบหรือไ ม่ชอบ อยากหรือไม่อยาก ทำอะไรให้พู ดคุย กัน


ไม่ อยา กให้ค้า งคาใจ ป ระกอบกับสามีเ ป็นนัก กีฬ าอยู่แล้ว เคยเล่นทั้งมวยไทย และ สตั๊นท์แมน เมื่อลูกมาขอทำโ ฮม สคูล จึงสนับส นุนทันที

Advertisement
Advertisement

error: Content is protected !!